کاوش در طراحی نقشه ساختمان و طراحی نمای ساختمان مدرن: ترکیب عملکرد با زیبایی